• Kedves Vásárlóink, a megnövekedett rendelések minőségi és időben való kézbesítéséhez határozatlan időre ki kellett kapcsolnunk a kiegészítő termékek hozzáadásának lehetőségét. Köszönjük a megértést.

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek Kifli.hu Shop Kft

 

 1. Bevezető:

Jelen ÁSZF rögzíti a Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1111 Budapest Lágymányosi utca 12. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-339560, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 26693075-2-43, a továbbiakban: „Kifli.hu”) www.kifli.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.kifli.hu weboldalon a Kifli.hu Shop Kft. bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat (illetve a különböző on-line felületeken bemtuatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Kifli.hu Shop kft – amennyiben a termékek elérhetők - a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Kifli.hu Shop szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.kifli.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a www.kifli.hu oldalon található „Kifli az irodába” menüpont alatt, megjelölve azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

 

 1. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Kifli.hu shop Kft jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.kifli.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Kifli.hu Shop Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

 1.  Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése,  Kifli.hu Shop Kft. általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget

Kifli.hu Shop Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.


Kifli.hu Shop Kft. a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Kifli.hu Shop Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis a Kifli.hu Shop Kft. a kiszállításkor teszi meg a Felhasználó részére.

 1. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Kifli.hu Shop Kft-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Kifli.hu Shop Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Kifli.hu Shop Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

 1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.kifli.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Kifli.hu Shop Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Kifli.hu Shop Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

 

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A Cookie-kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tárhely szolgáltató: Master DC Prague / Csehország, Prága: Kodaňská 46, 101 00 / https://www.masterdc.com/data-center-prague/

 

 1. A Szolgáltatás elérhetősége

Kifli.hu Shop Kft. a Szolgáltatást Budapesten és Budaörsön nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Kifli.hu shop Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.


A Kifli.hu Shop Kft fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.kifli.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A Kifli.hu Shop Kft. igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

A minimum rendelési összeg 5.000,- Ft per rendelés, ezen rendelési összeg alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

 

 

 

 1. Felelősség

Annak ellenére, hogy a Kifli.hu Shop Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a www.kifli.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Kifli.hu Shop Kft nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Kifli.hu Shop Kft pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.


Kifli.hu Shop Kft különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.kifli.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.kifli.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Kifli.hu Shop Kft számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.kifli.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.kifli.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

A jelen pont rendelkezései nem érintik Kifli.hu Shop Kft tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

 1. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek weboldalon érhető el.

 1. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

 

Irányár
A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.kifli.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák, a visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek árához a kosárban hozzáadódik a göngyöleg ára (betétdíj).

 

Mennyiségi eltérések

A Felhasználó a lédig termékeket darabban tudja kiválasztani. A lédig termékek kilogrammra vetített ára fel van tüntetve a honlapon. A honlapon az is jelezve van, hogy a darabban kiválasztott lédig termék ára darabban mennyibe kerül. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termék mért súlya a mérvadó. Amennyiben a Felhasználó az áruátvétel során fizet, úgy a mérést követően meghatározott árat kell fizetnie.

Amennyiben a Felhasználó még az áruátvétel előtt fizet online bankkártyás fizetési mód segítségével, úgy a kiválasztott lédig termékek a valós mérték bizonytalansága miatt 120 százalékos értékkel adódnak a zárolásra kerülő teljes rendelési összeghez. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termékek mért súlya a mérvadó, áruátvétel során ez az összeg kerül levonásra a zárolásra került összegből. Online bankkártyás fizetési mód esetén a terhelésre kerülő összeg semmiképpen nem lehet magasabb az előzetesen zárolásra került 120 százalékos értéknél. További információk találhatóak a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban.


Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Kifli.hu Shop Kft. a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Kifli.hu Shop Kft. részére. A kiszállítás díjai idősávtól függően 490,- Ft és 990,- Ft között alakulnak. A Felhasználó a fizetendő szolgáltatási díj pontos összegéről a weboldalon a kiszállítási idősávnál tájékozódhat.

Amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 14.999,- Ft-ot, úgy a kiszállításnak nincsen költsége.

Lehetőség van – opcionálisan, a szabad kiszállítási kapacitások függvényében – expressz kiszállítást kérni egységesen (a rendelés értékétől függetlenül) 1.990,- Ft-ért. Expressz kiszállítás esetén a megrendelés leadását és visszaigazolását követően hétköznapokon 240 perc alatt, hétvégén pedig 180 perc alatt törekszik a kiszállításra.

 

 1. A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége

A bevásárló lista a www.kifli.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

 1. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF III. pontjában írtakkal összhangban a Kifli.hu Shop Kft. és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a Kifli.hu Shop Kft. által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Kifli.hu Shop Kft. egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.


A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
 2.  a Kifli.hu Shop Kft. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (III. pont)
 3. Kifli.hu Shop Kft. házhoz szállítja a termékeket (XII. pont)
 4. Kifli.hu Shop Kft. tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 5. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Kifli.hu Shop Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Kifli.hu Shop Kft. nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Kifli.hu Shop Kft. a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

 

 1.  A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a házhozszállítás kérését a www.kifli.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Kifli.hu Shop Kft. jogosult. A Kifli.hu Shop Kft. a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfő és vasárnap között, 8:00 – 20:00 között szállítja ki.

 1. Átadás-átvétel

A termékek www.kifli.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás alkalmas számára.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a Kifli.hu Shop Kft. honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző Kifli.hu Shop Kft. alkalmazott vagy megbízott (futár) köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Kifli.hu Shop Kft. a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

A Kifli.hu Shop Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Kifli.hu Shop Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

 

 1. A fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó csak a megrendeléskor online, bankkártyával egyenlítheti ki, az új koronavírus fertőzés miatt kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel.

Az online fizetés kiválasztásával a Kifli.hu Shop Kft. oldaláról a Global Payments fizető oldalára lép a Felhasználó, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Felhasználó fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Felhasználó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban még ne járjon le. Ezt az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát amely a fentebbi feltételeknek nem felel meg. A Felhasználó a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait:

 • Kártyakibocsátó pénzintézet neve
 • kártya száma
 • a kártyabirtokos neve
 • a kártya érvényessége a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód

 

Ezt követően, a kiválasztott termékek árának megfelelő teljes összeg zárolására kerül sor. Maga a terhelés azonban csak a Felhasználó által kiválasztott termékek tényleges átadás-átvétele után történik. A zárolt és terhelt összeg a XI. pont „Mennyiségek” bekezdése alapján eltérhet, ugyanakkor a terhelt összeg semmiképpen nem lehet magasabb, mint a zárolt összeg.

A fizetéshez használható kártyák: Mastercard, VISA, Maestro

A fizetés során beírt adatokat a Kifli.hu Shop Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

A megadott adatokat a Felhasználónak      meg kell erősítenie, ezt követően visszakerül az Online Áruház oldalára. A fizetéssel a megrendelt termékek árát zárolja a pénzintézet, azt még nem vonja le. A foglalás megtörténtéről a fogyasztó e-mail üzenetet kap. A terhelés kizárólag az átvétellel történik meg, a Házhozszállító közreműködésével.

Amennyiben a Felhasználó módosítja a rendelést, úgy a korábbi és a módosított rendelés összegének különbözete szintén zárolásra kerül kártyaszámláján. Erről ismét e-mail értesítést kap.

A Kifli.hu Shop Kft. nem zárol pénzösszeget, a zárolást, illetve annak feloldását kizárólag a Felhasználó kártyakibocsátó pénzintézete végzi. A Kifli.hu Shop Kft. kijelenti, hogy a kifizetett termékek átvételét követően a rendszer automatikus üzenetet küld a fogyasztó által használt kártya számláját vezető pénzintézetnek a fizetési tranzakció megtörténtéről, azonban a zárolást a pénzintézet a mindenkori saját hirdetménye szerint oldja fel. Ebből kifolyólag a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget a zárolt összeg feloldásának időtartamáért, az ezzel kapcsolatos panaszával a Fogyasztónak saját pénzintézetéhez kell fordulnia.

Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, az előző bekezdés szerint zárolt összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően - legkésőbb 20 munkanapon belül felszabadul.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor Kifli.hu Shop Kft. a termékeket leszállítja, a Kifli.hu Shop Kft. nem adja át a termékeket.

 1. Számlázás

A fogyasztó a fizetést követően Távszámlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a fogyasztó által átvett tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet valóban kifizetett a rendelése után. Az elektronikus számla képe minden esetben a felhasználói profiloldalról is elérhető marad a korábbi rendeléseim menüpont alatt.  A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailből. A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, így kizárólag elektronikusan nem megőrizhető.

A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

A Kifli.hu Shop Kft. által kiállítótt Távszámla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

 

 1. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.
 

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a egyeztetni a Kifli.hu Shop Kft. ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan.


A Kifli.hu Shop Kft. köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)


A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. bébiételek) esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum, fehérnemű, stb.), abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel.Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy két lehetősége van a termékek visszajuttatására a www.kifli.hu számára:

 • Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábban elállt megrendelés tartalmát a kiszállítást végző személynek (futár).
 • Elpostázza a visszaküldendő tartalmat a www.kifli.hu ügyfélszolgálata által megadott budapesti címre. Ebben az esetben a postázás költsége a Felhasználót terhelik.


Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Kifli.hu Shop Kft. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, a kifli.hu weboldalon levásárolható kupon vagy banki átutalás formájában, a vásárló választásának megfelelően. A Kifli.hu Shop Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.


A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XIX. pontja szerint megilletnek.

 

 1. Visszaváltható göngyöleg

A visszaváltható göngyöleggel, környezettudatos újrafelhasználható csomagolásban értékesített termékek árához a kosárban hozzáadódik a göngyöleg ára (betétdíj). A göngyöleg ára az érintett számlán minden esetben feltüntetésre kerül. A visszaváltható göngyöleget közvetlenül a kiszállítást végző személynek (futár) lehet visszaadni. Kollégáink a raktárba visszaérkezett göngyöleget rögzítik a rendszerben, ekkor a betétdíj összege automatikusan jóváíródik kreditként a felhasználó ügyfélfiókjában, melyet a következő vásárlásakor felhasználhat. Amennyiben vásárlónk igényli, banki utalással fizetjük ki a betétdíj összegét, ezt kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak.

 

 1. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.


Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIX. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Kifli.hu Shop Kft.a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Kifli.hu Shop Kft.a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.


A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.


A Kifli.hu Shop Kft.székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: [email protected] Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 

A Kifli.hu Shop Kft. kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 1. és 5. függelék tartalmazza.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A www.kifli.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

 

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

 

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Kifli.hu Shop Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelmeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért..

 

 1. A Kifli.hu Shop Kft. elérhetőségei

Weboldal címe:

www.kifli.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

[email protected]

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
Vasárnap - Csütörtök, 7 – 23 óra között
Péntek-Szombat, 7 – 22 óra között

06 80 444 333

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

1106 Budapest, Jászberényi út 45

 

A jelen ÁSZF 2019. december 12-én lép életbe.

 

 

 

1. sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek (1106 Budapest, Jászberényi út 45. vagy [email protected]) valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a Kifli.hu Shop Kft. viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles a Kifli.hu Shop Kft. ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a termék(ek) visszaküldéséről.


A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

 

Címzett: Kifli.hu Shop Kft., 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

2. sz. Függelék

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A Kifli.hu Shop Kft. hibás teljesítése esetén Ön a Kifli.hu Shop Kft-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Kifli.hu Shop Kft-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kifli.hu Shop Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

A weboldalon feltüntetett képek csak illusztrációk.

Utolsó módosítás: 2020.06.04.